Path


Strona główna »  Cabines.pl »  Przepisy Czystość i higiena w gabinecie

Przepisy Czystość i higiena w gabinecie - Cabines

Prawidłowe funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego powinno być zgodne z procedurami sanitarnymi. Obecnie w Polsce obowiązują przepisy zmienione i dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Podstawowym ich celem jest zabezpieczenie zarówno klientów, jak i personelu przed niebezpieczeństwem przenoszenia i zarażenia chorobami zakaźnymi oraz podnoszenie jakości świadczonych usług.

Instytucją nadzorującą gabinety kosmetyczne pod tym kątem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, podległa Ministrowi Zdrowia, kierowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako centralny organ administracji rządowej. Uprawnienia jej określa wielokrotnie uaktualniana ustawa z 14 marca 1985 r. (DzU z 2006 r. nr 122 poz. 851), mówiąca, że "Inspekcja Sanitarna powołana została do nadzoru higieny i warunków zdrowotnych, a także ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a zwłaszcza w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych". Do zakresu działania PIS należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, warunków utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku oraz innymi wyrobami (np. kosmetyki), mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Zakres nadzoru PIS nad gabinetem kosmetycznym

Dział nadzoru zapobiegawczego

  • Pierwszy kontakt właściciela gabinetu kosmetycznego z Inspekcją Sanitarną związany jest z zaopiniowaniem projektu użytkowania lokalu. W tym celu w odpowiednim dziale Inspekcji Sanitarnej, zwanym nadzorem zapobiegawczym, należy złożyć wniosek o wystawienie opinii o ww. projekcie.
  • Do rozpoczęcia działalności gospodarczej wymagana jest również decyzja pozwalająca na użytkowanie lokalu w danym celu bądź decyzja o zgodnym z wymogami jego przekwalifikowaniu.
  • W przypadku posiadania solarium należy także wystąpić o zezwolenie na wytwarzanie i przechowywanie odpadów niebezpiecznych. Mowa tu o zagospodarowaniu zużytych lamp.

Powyższe dokumenty wraz z protokołami pokontrolnymi powinny znajdować się w gabinecie do wglądu dla pracowników PIS.

Dział higieny komunalnej

  • Bieżącym nadzorem obiektów zajmuje się drugi dział Inspekcji Sanitarnej, zwany działem higieny komunalnej. Jego pracownicy kontrolują gabinety co najmniej raz w roku. W myśl ustawy inspektorzy mają prawo: kontrolować obiekty użyteczności publicznej o każdej porze, żądać pisemnych lub ustnych informacji, okazywania dokumentów oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych.
  • Każdy gabinet zobowiązany jest do posiadania książki kontroli sanitarnej, w której nadzorujący sporządzają każdorazowo sprawozdania.
  • Kontroli podlegają wymagające corocznej aktualizacji książeczki zdrowia. Są one dowodem braku przeciwwskazań do pracy w gabinecie. W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (DzU z 2006 r. nr 25 poz. 191) badania te dzieli się na laboratoryjne i lekarskie. Identyfikują one zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi. Badania przeprowadza się przed podjęciem pracy lub nauki w zawodzie kosmetyczki oraz po przebyciu choroby eliminującej z pracy. Uprawniony lekarz na podstawie badań lekarskich i wyników badań laboratoryjnych wydaje czasowe orzeczenie dopuszczające do pracy i wpisuje je do książeczki zdrowia.

Każdy gabinet zobowiązany jest do posiadania książki kontroli sanitarnej, w której nadzorujący sporządzają każdorazowo sprawozdania.

Katarzyna Rembelska
więcej w Cabines nr 24